fbpx
Geldig tot en met 31 augustus 2021

Actievoorwaarden Zomeractie

Algemene actievoorwaarden van het Leadprogramma

Met het Leadprogramma bieden BREEX Europe nv, met zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22 (KBO: 0537.365.350) (hierna ‘BREEX Europe’) en BREEX Salesmakers nv, met zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22 (KBO: 0750.519.484) (hierna ‘BREEX Salesmakers’) de mogelijkheid dat bestaande klanten die nieuwe klanten aanbrengen een commerciële tegoedbon kunnen ontvangen of een vooraf afgesproken bedrag kunnen factureren aan BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers. 

Een bestaande klant die een nieuwe klant (‘Lead’) aanbrengt krijgt een zogeheten beloning en wordt als een ‘Promotor’ van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers beschouwt. 

Elke Promotor kan een Lead (zijnde een onderneming geïnteresseerd in een product of dienst van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers) aanbrengen. De Promotor garandeert dat hij gerechtigd is de persoonsgegevens van de Lead met BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers te delen met het doel om door BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers (telefonisch en/of per e-mail) gecontacteerd te worden met het oog op het sluiten van de transactie tussen BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers en de Lead. 

De Promotor erkent en verklaart dat hij de uitdrukkelijke toestemming heeft bekomen van de Lead om de persoonsgegevens in functie van het hierin beschreven doel (met name het sluiten van een transactie met BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers) te verzamelen en door te geven. De Promotor erkent en verklaart evenzeer dat hij de Lead hierover voldoende en correct heeft geïnformeerd. De Promotor vrijwaart BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers van elke aansprakelijkheid jegens de Lead voor het niet respecteren van voorgaande verbintenissen of de terzake dienende privacy regelgeving (GDPR). 

Het Leadprogramma maakt van de Promotor geen handelsagent van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers en de Promotor kan BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers op geen enkele manier in rechte verbinden. De Promotor erkent ook dat hij niet op permanente basis als tussenpersoon optreedt. BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers zijn steeds vrij om al dan niet een transactie met de Lead te sluiten.

De overige actievoorwaarden zijn de volgende:

De actie loopt van 7 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021

De actie geldt enkel voor ondernemingen (zowel de Promotor als de Lead moeten een ondernemingsnummer beschikken)

Indien een Lead aangebracht door de Promotor een nieuw product of dienst van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers heeft afgenomen of de Promotor heeft zelf een nieuw product of dienst van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers afgenomen, zal de Promotor naar zijn of haar keuze gerechtigd zijn op een beloning:

een commerciële tegoedbon ter waarde van €250 

of

een eenmalige vergoeding van €250 die met de vermelding ‘Zomeractie 2020’ mag gefactureerd worden aan BREEX Europe dan wel BREEX Salesmakers (na voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van BREEX Europe dan wel BREEX Salesmakers)

Op deze actie zijn voorts de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

De actie is maar geldig wanneer de Lead een bindende transactie afsluit voor product of dienst bij BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers.

Een Promotor dient klant van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers te zijn en ontvangt een beloning per door hem nieuw aangebrachte Lead voor BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers. De Lead mag op dat moment nog geen klant van BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers zijn.

De actie is alleen geldig indien zowel de Promotor (of zijn mandataris) als de Lead (of zijn mandataris) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Het Leadprogramma is maar van toepassing op één onderneming. Een Promotor kan bijgevolg niet meerdere keren deelnemen aan de actie onder een andere naam of andere e-mailadres.

De beloning kan maar worden gegeven van zodra eventuele wettelijke herroepingstermijnen zijn verlopen.

Indien BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers fraude vermoedt, heeft zij het recht op de Promotor uit te sluiten van de actie en desgevallend alle beloningen terug te vorderen.

Eventuele verschuldigde belastingen of taksen zijn ten laste van de Promotor.

BREEX Europe en/of BREEX Salesmakers is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie verschaft door de Promotor aan de Lead.